Čo si priniesť zo sebou pri nástupe

 • Potvrdenie od obvodného lekára tzv. „Potvrdenie o bezinfekčnosti“, že zdravotné dôvody (najmä infekčné ochorenie) Vám nebránia nastúpiť do zariadenia kolektívneho spolunažívania do zariadenia sociálnych služieb.
 • Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa.
 • Žiadosť o poukazovaní dôchodku na účet zariadenia hromadného poukazu.
 • Písomný doklad potvrdzujúci vlastníctvo osobného účtu v bankovej inštitúcií na meno žiadateľa, kde mu je alebo bude zasielaný starobný dôchodok.
 • Občiansky preukaz žiadateľa.
 • Preukaz poistenca so zdravotnej poisťovne.
 • Zdravotnú dokumentáciu žiadateľa.
 • Rozhodnutie, prípadne potvrdenie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne.
 • Rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení.
 • Hotovosť na zaplatenie prvej úhrady za poskytovanú sociálnu službu.
 • Veci osobnej potreby aj okuliare, ak ich potrebujete, prípadne zubnú protézu a iné.
 • Hygienické potreby.
 • Ošatenie denné aj nočné,  obuv aj prezuvky.
 • Spodné prádlo, vrátane ponožiek,  prípadne tiež vložky alebo nohavičky pri inkontinencií.
 • Deku.
 • Lieky, ktoré používate a to na niekoľko dní.
 • Obľúbenú vec (primerane veľkú), ktorá Vám pripomína domov, či blízku osobu.
 • Ak je Váš dôchodok doručovaný prostredníctvom pošty, pred nástupom do zariadenia si nahláste zmenu adresy t.j. Zariadenie pre seniorov č. 54, 919 24 Križovany nad Dudváhom.