Poskytované sociálne služby

V zariadení pre seniorov sa poskytujú odborné, obslužné a ďalšie činnosti v zmysle zákona o sociálnych službách. Zariadenie pre seniorov poskytuje hlavne opatrovateľskú starostlivosť. Zdravotnícka starostlivosť pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení je zabezpečovaná príslušnou obvodnou lekárkou priamo v zariadení a tiež prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, prípadne najbližším zdravotníckym zariadením. Zariadenie pre seniorov poskytuje v rámci obslužných činností seniorom hlavne stravovanie, a ubytovanie so zabezpečením upratovania, prania, žehlenia a údržby bielizne i šatstva pre svojich klientov vlastnými zamestnancami vo vlastných prevádzkových priestoroch na to určených. Pranie a žehlenie väčších kusov bielizne a posteľnej bielizne zabezpečuje zariadenie komerčne dodávateľským spôsobom vo veľkokapacitnej práčovni, mimo obce Križovany nad Dudváhom.
Stravovanie v zariadení sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek. Diétna strava sa poskytuje na základe písomného odporúčania ošetrujúceho lekára. Prijímateľom sociálnej služby sa poskytuje celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, desiata, obec, olovrant a večera. Pri diéte diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnych diétach sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera. V prípade, že prijímateľ sociálnej služby potrebuje zo zdravotných dôvodov mixovanú stravu zariadenie mu ju na základe lekárskeho doporučenia zabezpečí. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy na dobu jedného kalendárneho týždňa vopred. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená štatutárnym zástupcom zariadenia sociálnych služieb. Jedálny lístok sa pripravuje spravidla týždeň dopredu.
Zariadenie pre seniorov vytvára podmienky a zabezpečuje záujmovú činnosť pre svojich klientov v rámci svojich možností a podľa ich záujmu aj v rámci vypracovaných individuálnych plánov. Vykonáva a zabezpečuje záujmovú činnosť, pod čím sa rozumie napr. kultúrna činnosť, športová činnosť a rekreačná a vzdelávacia činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. V rámci záujmovej činnosti individuálnych plánov sa tiež realizujú sociálne terapie s prijímateľmi sociálnej služby.
Výška mesačnej úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení je stanovená v zmysle platného zákona o sociálnych službách a podľa vypočítaných ekonomicky oprávnených nákladov organizácie a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Križovany nad Dudváhom. Výška mesačnej úhrady je stanovená tak, aby každému seniorovi žijúcemu v zariadení zostalo 25 % sumy životného minima tak, ako to stanovuje zákon o sociálnych službách. Úhrada za poskytované sociálne služby sa stanovuje v úhrnnej, mesačnej čiastke, ktorá sa skladá z úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti. Medzi odborné činnosti patrí pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť. Medzi obslužné činnosti patrí ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. Ďalšia činnosť zahŕňa osobné vybavenie, úschovu cenných vecí a zabezpečenie záujmovej činnosti.