Postup pri poskytovaní sociálnej služby

  1. Fyzická osoba v dôchodkovom veku, ktorej stupeň odkázanosti na sociálnu službu je najmenej IV. a,  ktorá má záujem o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov doručí  príslušnej obci,  kde má trvalý pobyt, prípadne  „Obecnému spoločnému úradu v Trnave ul. Kollárova č. 8“,  zriadenému okrem iného aj Obcou Križovany nad Dudváhom písomnú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v §8 ods. 1 zákona o sociálnych službách, resp. poskytne priamo zariadeniu všetky údaje uvedené v §74 ods. 3 na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Pri bezodkladnom poskytnutí alebo zabezpečení poskytovania sociálnej služby podľa §8 ods. 6 zákona o sociálnych službách, fyzická osoba uvedie údaje podľa §8 ods. 1 písm. a) a písomnú žiadosť,  podľa ods. 1 predloží dodatočne.
  2. K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov fyzická osoba, t.j. žiadateľ, priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby spolu s posudkom o odkázanosti na sociálnu službu. Toto rozhodnutie spolu s posudkom vydá príslušná obec podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa t.j. zariadenie pre seniorov. Podkladom na vydanie rozhodnutia je odborný lekársky posudok a sociálny posudok. Toto neplatí pre fyzickú osobu, ktorej sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne podľa §8 ods. 6 zákona o sociálnych službách. Táto ho predloží dodatočne.
  3. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu, podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a  uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
  4. Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,  ktorá musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.
  5. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať náležitosti podľa §74 ods. 7 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  6. Ak sa menia skutočnosti, ktoré sú predmetom Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb ako aj skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu, možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Vypracovanie a schválenie dodatkov k zmluve sú v priamej kompetencií štatutára zariadenia.
  7. Vypovedanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zo strany poskytovateľa a prijímateľa upravuje §74 ods. 13 -18.
  8. Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v §72 ods. 10 sú povinní poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich príjmov. Skutočnosť,  že súčet hodnoty posudzovaného majetku presahuje sumu 10 000 € sa preukazuje na osobitnom tlačive s osvedčením podpisom. Za majetok na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa v zmysle zákona považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci, vrátane peňažných úspor, ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma10 000 €.
  9. Každý prijímateľ sociálnej služby je povinný v zmysle zákona pravidelne platiť mesačne vypočítanú úhradu za poskytované sociálne služby. Ak je jeho príjem nedostatočný na zaplatenie celkovej úhrady je povinný za neho doplácať v zmysle uzavretej zmluvy jeho príbuzný, tak ako to stanovuje zákon. V prípade, že príde k porušeniu zmluvy a prijímateľ a jeho blízka osoba, ktorá zmluvu o doplácaní úhrady uzavrela ju nedodržujú, môže zariadenie v zmysle zákona o sociálnych službách poskytovanie sociálnej služby v zariadení s prijímateľom ukončiť.
  10. Po uvoľnení miesta v zariadení, odborní zamestnanci určení štatutárom organizácie vyberú žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky pre nástup do zariadenia pre seniorov a odporučia riaditeľke zariadenia, aby so žiadateľom uzatvorila zmluvu o umiestnení žiadateľa do zariadenia.