Pokojné prostredie,príjemná atmosféra profesionálna starostlivosť.

 

Zariadenie pre seniorov je neziskovou, rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Križovany nad Dudváhom. Štatutárnym zástupcom organizácie je riaditeľka. V súlade s platnou legislatívou ako verejný poskytovateľ poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov s celoslovenskou pôsobnosťou.
V rokoch 2012 – 2014 prešlo zariadenie komplexnou rekonštrukciou a  modernizáciou celého zariadenia, ktoré bolo realizované s eurofondov, prostredníctvom obce. Po rekonštrukcií je zariadenie zväčša bezbariérové. Kapacita zariadenia je 80 miest.

Sociálne služby v zariadení sú poskytované pobytovou formou s celoročným pobytom. V zariadení pre seniorov sa v zmysle § 35 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Stupeň odkázanosti žiadateľa o sociálnu službu v zariadení je najmenej IV.

o nás

Naše piliere

 

Pristupujeme s láskou

Ku každému klientovi pristupujeme s úctou a s dôrazom na jeho individuálne potreby

Podporujeme sebestačnosť

Vytvárame prostredie, v ktorom môžu byť seniori samostatní čo najdlhšie. 

Tvoríme bezpečný domov

Chceme, aby sa naši klienti cítili u nás bezpečne, prijatí a "ako doma".

Podporujeme rodinné vzťahy

Našim klientom umožňujeme častý kontakt s rodinnými príslušníkmi a tak prispievame k ich spokojnosti.

Ako to u nás

vyzerá

 

Komplex zariadenia tvoria dve štvorpodlažné obytné budovy, ktoré sú vzájomne prepojené. Súčasťou týchto budov je prístavba administratívnej časti budovy. V hlavnej budove zariadenia na prízemí sa nachádza stravovacia prevádzka, ktorú tvorí jedáleň s vlastnou kuchyňou, tiež spoločenská miestnosť, miestnosť na slúženie bohoslužieb a v obytnej časti prízemia sa nachádzajú priestory pre ošetrovateľský a opatrovateľský personál zariadenia. Na prízemí zariadenia sa nachádza veľká knižnica, ktorá slúži seniorom v zariadení. Pre seniorov a ich návštevy, tiež pre zamestnancov zariadenia je v prízemí budovy umiestnený automat na teplé nápoje, vrátane kávy. V zariadení je bezbariérový výťah a schodiskové plošiny na prevoz imobilných seniorov. Seniori sú ubytovaní v obytnej časti dvoch prepojených budov zväčša v dvoj lôžkových izbách, niekoľko seniorov je ubytovaných v trojlôžkových izbách. 

Obytné budovy sú rozdelené na oddelenia po šiestich  izbách. Každé oddelenie má svoje hygienické zariadenia jedno s vaňou a druhé sprchovým kútom, vrátane WC pre imobilných seniorov. Seniori majú možnosť využívať na izbách a v spoločenských priestoroch TV prijímač. V obytnej časti sa na oddeleniach nachádzajú spoločenské priestory a tzv. obývačky na trávenie voľného času. Seniori voľný čas môžu tráviť  v areáli zariadenia, kde je veľká záhrada so stromami a lavičkami. Súčasťou záhrady je fontána s lavičkami, ktorá príjemne osvieži hlavne v teplých mesiacoch. Pred slnkom sa môžu seniori ukryť v dvoch drevených altánkoch. Jeden väčší sa nachádza priamo pri vstupe do hlavnej budovy zariadenia. V záhrade je pre veriacich seniorov zriadená vysvätená Lurdská jaskyňka. Tu sa môžu veriaci modliť, alebo na lavičkách len tak v tichu meditovať.      

NAŠAFOTOGALÉRIA