Sociálne služby
ktoré poskytujeme
 

Odborné a obslužné činnosti

V zariadení pre seniorov sa poskytujú odborné, obslužné a ďalšie činnosti v zmysle zákona o sociálnych službách. Zariadenie pre seniorov poskytuje hlavne opatrovateľskú starostlivosť. Zdravotnícka starostlivosť pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení je zabezpečovaná príslušnou obvodnou lekárkou priamo v zariadení a tiež prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, prípadne najbližším zdravotníckym zariadením. Zariadenie pre seniorov poskytuje v rámci obslužných činností seniorom hlavne stravovanie a UBYTOVANIE so zabezpečením upratovania, prania, žehlenia a údržby bielizne i šatstva pre svojich klientov vlastnými zamestnancami vo vlastných prevádzkových priestoroch na to určených. Pranie a žehlenie väčších kusov bielizne a posteľnej bielizne zabezpečuje zariadenie komerčne dodávateľským spôsobom vo veľkokapacitnej práčovni, mimo obce Križovany nad Dudváhom.

Stravovanie

Stravovanie v zariadení sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek. Diétna strava sa poskytuje na základe písomného odporúčania ošetrujúceho lekára. Prijímateľom sociálnej služby sa poskytuje celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diéte diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnych diétach sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera. V prípade, že prijímateľ sociálnej služby potrebuje zo zdravotných dôvodov mixovanú stravu zariadenie mu ju na základe lekárskeho doporučenia zabezpečí. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy na dobu jedného kalendárneho týždňa vopred. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená štatutárnym zástupcom zariadenia sociálnych služieb. Jedálny lístok sa pripravuje spravidla týždeň dopredu.

Voľný čas

Zariadenie pre seniorov vytvára podmienky a zabezpečuje záujmovú činnosť pre svojich klientov v rámci svojich možností a podľa ich záujmu aj v rámci vypracovaných individuálnych plánov. Vykonáva a zabezpečuje záujmovú činnosť, pod čím sa rozumie napr. kultúrna činnosť, športová činnosť a rekreačná a vzdelávacia činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. V rámci záujmovej činnosti individuálnych plánov sa tiež realizujú sociálne terapie s prijímateľmi sociálnej služby.

Úhrada za sociálne služby

Výška mesačnej úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení je stanovená v zmysle platného zákona o sociálnych službách a podľa vypočítaných ekonomicky oprávnených nákladov organizácie a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Križovany nad Dudváhom. Výška mesačnej úhrady je stanovená tak, aby každému seniorovi žijúcemu v zariadení zostalo 25 % sumy životného minima tak, ako to stanovuje zákon o sociálnych službách. Úhrada za poskytované sociálne služby sa stanovuje v úhrnnej, mesačnej čiastke, ktorá sa skladá z úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti. Medzi odborné činnosti patrí pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť. Medzi obslužné činnosti patrí ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. Ďalšia činnosť zahŕňa osobné vybavenie, úschovu cenných vecí a zabezpečenie záujmovej činnosti.

Postup pri poskytovaní sociálnej služby

 

Ponúkame postup, čo je potrebné urobiť, aby ste sa stali našimi klientami. 

01

Fyzická osoba v dôchodkovom veku, ktorej stupeň odkázanosti na sociálnu službu je najmenej IV. a,  ktorá má záujem o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov doručí  príslušnej obci,  kde má trvalý pobyt, prípadne  „Obecnému spoločnému úradu v Trnave ul. Kollárova č. 8“,  zriadenému okrem iného aj Obcou Križovany nad Dudváhom písomnú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v §8 ods. 1 zákona o sociálnych službách, resp. poskytne priamo zariadeniu všetky údaje uvedené v §74 ods. 3 na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Pri bezodkladnom poskytnutí alebo zabezpečení poskytovania sociálnej služby podľa §8 ods. 6 zákona o sociálnych službách, fyzická osoba uvedie údaje podľa §8 ods. 1 písm. a) a písomnú žiadosť,  podľa ods. 1 predloží dodatočne.

02

K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov fyzická osoba, t.j. žiadateľ, priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby spolu s posudkom o odkázanosti na sociálnu službu. Toto rozhodnutie spolu s posudkom vydá príslušná obec podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa t.j. zariadenie pre seniorov. Podkladom na vydanie rozhodnutia je odborný lekársky posudok a sociálny posudok. Toto neplatí pre fyzickú osobu, ktorej sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne podľa §8 ods. 6 zákona o sociálnych službách. Táto ho predloží dodatočne.

03

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu, podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a  uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.

04

Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,  ktorá musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať náležitosti podľa §74 ods. 7 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

05

Ak sa menia skutočnosti, ktoré sú predmetom Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb ako aj skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu, možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Vypracovanie a schválenie dodatkov k zmluve sú v priamej kompetencií štatutára zariadenia.

(Vypovedanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zo strany poskytovateľa a prijímateľa upravuje §74 ods. 13 -18.)

06

Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v §72 ods. 10 sú povinní poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich príjmov. Skutočnosť,  že súčet hodnoty posudzovaného majetku presahuje sumu 10 000 € sa preukazuje na osobitnom tlačive s osvedčením podpisom. Za majetok na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa v zmysle zákona považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci, vrátane peňažných úspor, ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma10 000 €.

07

Každý prijímateľ sociálnej služby je povinný v zmysle zákona pravidelne platiť mesačne vypočítanú úhradu za poskytované sociálne služby. Ak je jeho príjem nedostatočný na zaplatenie celkovej úhrady je povinný za neho doplácať v zmysle uzavretej zmluvy jeho príbuzný, tak ako to stanovuje zákon. V prípade, že príde k porušeniu zmluvy a prijímateľ a jeho blízka osoba, ktorá zmluvu o doplácaní úhrady uzavrela ju nedodržujú, môže zariadenie v zmysle zákona o sociálnych službách poskytovanie sociálnej služby v zariadení s prijímateľom ukončiť.

08

Po uvoľnení miesta v zariadení, odborní zamestnanci určení štatutárom organizácie vyberú žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky pre nástup do zariadenia pre seniorov a odporučia riaditeľke zariadenia, aby so žiadateľom uzatvorila zmluvu o umiestnení žiadateľa do zariadenia.

Čo si so sebou priniesť pri nástupe
 
Shopping Basket