Kde nás nájdete

 

ADRESA

Zariadenie pre seniorov
Križovany nad Dudváhom 54
919 24 Križovany nad Dudváhom 

Zariadenie pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom sa nachádza priamo v centre obce pri obecnom úrade, v blízkosti kostola a obytnej zóny rodinných domov. Je v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Križovany nad Dudváhom a má právnu subjektivitu.
Z geografického hľadiska má veľmi výhodnú polohu. Od Trnavy je vzdialené cca 10 km a od mesta Sereď cca 8 km. V blízkom okolí sa nachádzajú obce Vlčkovce, Opoj, Zavar a Majcichov. Zariadenie má dobrú dostupnosť aj z Bratislavy a Nitry, nakoľko je umiestnené v blízkosti cestnej komunikácie R1 a D1. Táto poloha umožňuje komfort, rýchlosť a spoľahlivosť poskytovaných sociálnych služieb pre 80 seniorov zo širšieho okolia Trnavského kraja, Bratislavského a Nitrianskeho. Zariadenie má celoslovenskú pôsobnosť.

Základné dokumenty

Zriaďovacia listina a menovací dekrét

Kolaudačné rozhodnutie

Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla

Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ

Všeobecne záväzné nariadenie obce

Správa o hospodárení

Register sociálnych služieb

Organizačný poriadok

Súhrnné správy z VO sa pravidelne zverejňujú v časti: Zverejňovanie-Verejné obstarávanie

Inventarizácia v ZpS

Poriadky

Kvalita v sociálnych službách

Individuálny a rizikový plán prijímateľa SS

Informačný sprievodca

Poslanie, vízia a strategické ciele

Ľudské práva

Štandardy kvality

Interný krízový tím

Manuál - krízové a rizikové situácie

Ošetrovateľský manažment prijímateľa SS

Komunitný plán SS

Ochrana osobných údajov - GDPR

Požiarna ochrana v ZpS

Poďakovanie

Vedenie Zariadenia pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom, chce touto cestou veľmi srdečne a s láskou poďakovať všetkým dobrovoľníkom a starostke Obce Križovany nad Dudváhom, ktorí nám nezištne a obetavo pomáhali pre nás vo veľmi ťažkej situácií a to v čase karanténneho obdobia vzniknutého ochorením COVID – 19, počas Vianočných a Novoročných sviatkov 2020/2021.

Slovami sa nedá vyjadriť, ako veľmi si vážime a ďakujeme za pomoc každého jedného z Vás, ktorí ste nám v krízovej situácií pomohli zvládnuť akoukoľvek pomocou starostlivosť o starých, chorých a nevládnych seniorov žijúcich v našom zariadení.

Veľká vďaka patrí aj našim obetavým zamestnancom zariadenia, ktorí napriek enormnému vyčerpaniu chodili do práce a starali sa o všetkých klientov zariadenia.

Týmto všetkým, ktorí pracovali a pracujú v prvej línií patrí naše uznanie a obrovské

ĎAKUJEME Vám.

S úctou

PhDr. Ingrid Schlosserová, PhD.

riaditeľka

Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom

Krátke video ako prebiehala pomoc:

https://www.facebook.com/dcotrnava/videos/442019373499849

AJ TAKTO SA DÁ PREJAVIŤ POĎAKOVANIE OD PRÍBUZNÝCH

Zariadenie pre seniorov v mene všetkých klientov a zamestnancov ďakuje nižšie uvedeným obciam a mestám za sponzorské dary k vianočným sviatkom 2023:

Obec Križovany nad Dudváhom,  Obec Košolná, Obec Brestovany, Obec Bučany, Obec Boleráz, Mesto Trnava, Obec Zemianske Sady, Obec Zavar, Obec Veľké Zálužie, Obec Dolné Lovčice, Obec Malženice a Obec Voderady .

Zároveň Vám týmto želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a šťastia do Nového roku 2024.

Oznamy príbuzným, klientom a zamestnancom