Kde nás nájdete

 

ADRESA

Zariadenie pre seniorov
Križovany nad Dudváhom 54
919 24 Križovany nad Dudváhom 

Zariadenie pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom sa nachádza priamo v centre obce pri obecnom úrade, v blízkosti kostola a obytnej zóny rodinných domov. Je v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Križovany nad Dudváhom a má právnu subjektivitu.
Z geografického hľadiska má veľmi výhodnú polohu. Od Trnavy je vzdialené cca 10 km a od mesta Sereď cca 8 km. V blízkom okolí sa nachádzajú obce Vlčkovce, Opoj, Zavar a Majcichov. Zariadenie má dobrú dostupnosť aj z Bratislavy a Nitry, nakoľko je umiestnené v blízkosti cestnej komunikácie R1 a D1. Táto poloha umožňuje komfort, rýchlosť a spoľahlivosť poskytovaných sociálnych služieb pre 80 seniorov zo širšieho okolia Trnavského kraja, Bratislavského a Nitrianskeho. Zariadenie má celoslovenskú pôsobnosť.

Základné dokumenty

Zriaďovacia listina a menovací dekrét

Kolaudačné rozhodnutie

Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla

Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ

Všeobecne záväzné nariadenie obce

Správa o hospodárení

Register sociálnych služieb

Organizačný poriadok

Súhrnné správy z VO sa pravidelne zverejňujú v časti: Zverejňovanie-Verejné obstarávanie

Inventarizácia v ZpS

Poriadky

Kvalita v sociálnych službách

Individuálny a rizikový plán prijímateľa SS

Informačný sprievodca

Poslanie, vízia a strategické ciele

Ľudské práva

Štandardy kvality

Interný krízový tím

Manuál - krízové a rizikové situácie

Ošetrovateľský manažment prijímateľa SS

Komunitný plán SS

Ochrana osobných údajov - GDPR

Poďakovanie

Vedenie Zariadenia pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom, chce touto cestou veľmi srdečne a s láskou poďakovať všetkým dobrovoľníkom a starostke Obce Križovany nad Dudváhom, ktorí nám nezištne a obetavo pomáhali pre nás vo veľmi ťažkej situácií a to v čase karanténneho obdobia vzniknutého ochorením COVID – 19, počas Vianočných a Novoročných sviatkov 2020/2021.

Slovami sa nedá vyjadriť, ako veľmi si vážime a ďakujeme za pomoc každého jedného z Vás, ktorí ste nám v krízovej situácií pomohli zvládnuť akoukoľvek pomocou starostlivosť o starých, chorých a nevládnych seniorov žijúcich v našom zariadení.

Veľká vďaka patrí aj našim obetavým zamestnancom zariadenia, ktorí napriek enormnému vyčerpaniu chodili do práce a starali sa o všetkých klientov zariadenia.

Týmto všetkým, ktorí pracovali a pracujú v prvej línií patrí naše uznanie a obrovské

ĎAKUJEME Vám.

S úctou

PhDr. Ingrid Schlosserová, PhD.

riaditeľka

Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom

Krátke video ako prebiehala pomoc:

https://www.facebook.com/dcotrnava/videos/442019373499849

AJ TAKTO SA DÁ PREJAVIŤ POĎAKOVANIE OD PRÍBUZNÝCH

Zariadenie pre seniorov v mene všetkých klientov a zamestnancov ďakuje nižšie uvedeným obciam a mestám za sponzorské dary k vianočným sviatkom 2022:

Obec Križovany nad Dudváhom,  Obec Vlčkovce, Obec Brestovany, Obec Bučany, Obec Boleráz, Mesto Sereď, Mesto Trnava, Obec Zemianske Sady, Obec Zavar, Obec Šúrovce.

Zároveň Vám týmto želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a šťastia do Nového roku 2023.

Oznamy príbuzným, klientom a zamestnancom